Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Podsjećamo vas na izmjene Zakona o porezu na dohodak te Zakona o porezu na dobit koje su stupile na snagu 01. siječnja 2020. Naime, najnovije izmjene brišu dosadašnje uvjete prema kojima je obrtnik u slučaju ostvarenog primitka većeg od tri milijuna kuna morao postati obveznik poreza na dobit. Sada je to obveza samo ukoliko obrtnik ostvari više od 7,5 milijuna kuna. To će velikom broju obrtnika omogućiti povrat na sustav obračuna poreza prema naplati i vođenju poslovnih knjiga u sustavu poreza na dohodak.

Ukoliko pojedini obrtnik temeljem poslovanja u 2019. godini ima osnovu „vratiti" se u poslovanje dohodaša (odnosno, ako je tijekom 2019. godine ostvario prihode manje od 7,5 milijuna kuna), o istome treba obavijestiti Poreznu upravu do 20. siječnja 2020. godine. Obrtnici koji su tijekom 2019. godine premašili iznos primitaka u visini 3 milijuna kuna, ne moraju postati obveznici poreza na dobit od 01. siječnja 2020., ako je iznos primitaka manji od 7,5 milijuna kuna, osim ako to sami ne žele.

U nastavku donosimo bitne porezne promjene koje u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja stupaju na snagu 1. siječnja 2020.
Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
zadržana opća stopa od 25%
proširen obuhvat stope od 13%
o za nositelje fonogramskih prava
o za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),
povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn
izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge
usklađenje s Direktivom Vijeća EU - pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.
Porez na dobit
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:
1. primjenu stope od 12%
2. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
3. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu
usklađenje s Direktivom Vijeća EU - o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti
skraćen rok za podnošenje PD prijave - kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana
obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena - u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak
inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)
Porez na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn
umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn
u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:
- primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
- naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
- uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom
predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka
poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca
poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja
poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima
izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit
porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze
propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:
1. kontrola ponašanja
2. financijska kontrola
3. odnos među strankama
• uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu, više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća
• pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.
Opći porezni zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene - jačanje načela „Sadržaj iznad forme"
iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni
u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti
Fiskalizacija
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju
od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu
Poseban porez na motorna vozila
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.
Administrativna suradnja u području poreza
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje
rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika.
Izvor: Porezna uprava

Izmjene i dopune Zakona o obrtu koje je Hrvatski sabor usvojio 13. prosinca 2019., a koje na snagu stupaju 1. siječnja 2020. godine, donose nove uvjete za pristupanje majstorskom ispitu.
Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu bit će sljedeći:
• Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Izvor: HOK.hr

Poštovane frizerke, poštovane maserke i kozmetičari, poštovani obrtnici,

Prema Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti NN 116/18, sve osobe koje obavljaju dejlatnost njege i uljepšavanja lica i tijela dužne su svakih 5 godina obnavljati znanje te stime dobiti i potvrdu o položenom tečaju sprečavanja zaraznih bolesti (polaganje higijenskog minimuma)

Za osobe koje obavljaju sezonske poslove, tečaj se provodi iz odobrenih edukativnih materijala (putem web edukacije), a ispite provodi ZZJZIŽ.
Kako je sa voditeljicom Službe za epidemiologiju dogovoreno, pozivamo vas da za detaljni dogovor o prijavljivanju, uputite mail sa iskazanom željom za obnavljanjem znanja na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (ime i prezime vlasnika obrta, ime i prezime prijavljenih radnika, naziv obrta, djelatnost i kontakt mail). Nakon prijave dvadesetak polaznika, obavijestiti ćemo vas o terminu predavanja i drugim detaljima.

Tečajevi će se organizirati u Obrtničkom domu u Poreču.
Cijena tečaja s teorijskom nastavom je 330,00 kn a za obnavljanje znanja putem web edukacije 165,00 kn. Grupe za tečaj broje optimalno 20 osoba.
Više o tome na http://zzjziz.hr/index.php?id=43 te u Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti NN 116/18

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!