Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00
 • Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrt se može obavljati i kao sezonski obrt najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

   

  Paušalno obavljanje samostalne djelatnosti najjeftiniji je način obavljanja djelatnosti za samog poreznog obveznika.

  Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete: 

  - da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost 

  - da u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvario ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn).


  Prijava u registar poreznih obveznika

  Procedura za podnošenje prijave u registar poreznih obveznika paušalnog oporezivanja je različita. Ista ovisi o tome radi li se o novom obrtniku, koji tek počinje s radom, ili obrtniku koji već obavlja djelatnost.

  Obrtnik koji tek započinje obavljati samostalnu djelatnost dužan je podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika na Obrascu RPO. Prijava se podnosi Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta u roku 8 dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti.

  Međutim, obrtnici koji su dosad dohodak utvrđivali temeljem propisanih poslovnih knjiga, a žele i ispunjavaju uvjete za prelazak na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu i plaćanje paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak, moraju to učiniti najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. U ovom slučaju, obrtnik je obvezan postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, a Poreznoj upravi dostaviti sljedeće dokumente: 1. prijava u registar poreznih obveznika-Obrazac RPO 2. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka-Obrazac KPI 3. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama-Obrazac TO.

  POTPUNA INFORMACIJA O PAUŠALNOM OBAVLJANJU OBRTA NALAZI SE NA OVOJ POVEZNICI

  U nastavku je pregled Zakona o Paušalnom oporezivanju obrtničke djelatnosti NN 1/17

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Narodne novine" br. 1/17 Na snazi i primjenjuje se od 3. siječnja 2017. osim članka 3. stavka 1. točke 5. koja stupa na snagu 2. siječnja 2018. godine.​  DIO PRVI

  Opća odredba

   Članak 1.

  ​Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. Zakona.​

  Porezni obveznik

  Članak 2.

  (1) Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona te koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i

  2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

  (2) Porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona od koje dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30. - 35. Zakona, ne može istodobno po osnovi te djelatnosti dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu.

  (3) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 7. ovoga članka od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak obvezno utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30. - 35. Zakona i od koje dohodak i porez na dohodak ne može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obvezan je i dohodak od djelatnosti koji je utvrđivao u paušalnom iznosu početi utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 30. - 35. Zakona i to istodobno s početkom obavljanja nove djelatnosti.

  (4) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. i 7. ovoga članka od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obavljanje nove djelatnosti smatra se, u smislu ovoga Pravilnika, proširenjem samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu.

  (5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona.

  (6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ne donosi se novo rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu odnosno doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu iz članka 4. ovoga Pravilnika ostaje na snazi.

  (7) Fizičke osobe koje zajednički obavljaju samostalnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka mogu dohodak po toj osnovi utvrđivati u paušalnom iznosu, ako uvjete iz stavka 1. te stavka 3. ovoga članka ispune svi supoduzetnici pojedinačno te ako ukupan primitak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti nije veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

  (8) Supoduzetnici iz stavka 7. ovoga članka obvezni su sukladno članku 79. stavku 5. Zakona imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti. Kod Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nositeljem se smatra fizička osoba koja je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava upisana kao nositelj.​

  Utvrđivanje godišnjega paušalnog dohotka

  Članak 3.

  (1) Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost iz članka 1. ovoga Pravilnika i članka 2. stavka 1. i 7. ovoga Pravilnika utvrđuje se:

  1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

  2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

  3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna

  4. u iznosu 34.500,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna

  5. u iznosu 45.000,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

  (2) Godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka jest i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza.

  (3) Porezno priznati izdaci iz stavka 1. ovoga članka uključuju sve nastale izdatke i iznos izdatka za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnim propisima.

  (4) U slučaju nastanka porezne obveze (početka obavljanja samostalne djelatnosti) odnosno prestanka porezne obveze (prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili prestanka uvjeta za utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu) tijekom poreznog razdoblja, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, a dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt.

  (5) U slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku određenom propisima o obrtu odnosno samostalnom obavljanju djelatnosti i Zakonom, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, dohodovni razred utvrđuje se na način iz stavka 4. ovoga članka, a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje.​

  Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak

  Članak 4.

  (1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem i to primjenom porezne stope iz članka 82. stavka 5. Zakona na godišnji paušalni dohodak utvrđen člankom 3. ovoga Pravilnika.

  (2) Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

  (3) Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

  (4) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka osobito se utvrđuje iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

  (5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do donošenja novog rješenja.

  (6) U skladu s člankom 12. stavkom 5. Zakona, rješenjem utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom 6. Zakona.

  (7) Ako tijekom poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 82. stavka 6. Zakona i članka 2. ovoga Pravilnika, Porezna uprava ukinut će rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona. Rješenje se izdaje najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

  (8) Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razliku za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu.​

  Smanjenje paušalnog poreza na dohodak

  Članak 5.

  Porezni obveznici iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.​

  Plaćanje paušalnog poreza na dohodak

  Članak 6.

  ​(1) Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak sukladno članku 4. stavku 3. ovoga Pravilnika.

  (2) Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem Obrasca PO-SD sukladno članku 4. stavku 8. ovoga Pravilnika, plaća se u roku propisanom člankom 82. stavkom 5. Zakona.

  (3) Poreznim obveznicima kojima je rješenjem iz članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika, utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu, vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u obvezu za iduće razdoblje, sukladno Zakonu.​

  Poslovne knjige i evidencije

  Članak 7.

  (1) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 34. Zakona, osim evidencije o prometu - Obrazac KPR u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

  (2) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je u evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem.

  (3) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

  (4) Porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).

  (5) Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke:

  - o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.)

  - o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi (pod II.)

  - o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (pod III.) i to:

  1. porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (stupac 1)

  2. broj zaposlenih u tromjesečju (stupac 2)

  3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 3)

  4. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 4)

  5. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 5)

  6. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6).

  (6) »Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u ______ godini« (Obrazac PO-SD) sastavni je dio ovoga Pravilnika.​

  Prijava u registar poreznih obveznika

  Članak 8.

  (1) Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti te koji počinje obavljati samostalnu djelatnost za koju će utvrđivati paušalni dohodak i plaćati paušalni porez na dohodak i prirez, obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i Prilog A u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

  (2) Prijava u registar poreznih obveznika iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, a kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

  (3) Ako tijekom poreznog razdoblja za koje je porez utvrđen u paušalnom iznosu porezni obveznik prestane obavljati samostalnu djelatnost odnosno ako prestanu uvjeti propisani člankom 2. ovoga Pravilnika ili samostalna djelatnost počinje mirovati (privremena obustava samostalne djelatnosti), porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu o prestanku odnosno privremenoj obustavi u roku osam dana od dana nastanka promjene.

  (4) Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti:

  1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka - Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,

  2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama - Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

  (5) U slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka, porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.​

  DIO DRUGI

  Prijelazne i završne odredbe

  Članak 10.

  Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave, osim članka 3. stavka 1. točke 5. koja stupa na snagu 2. siječnja 2018. godine.​

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Base

This section shows the base look of all HTML elements on your page.


Headings

Use the <h1> to <h6> elements to define your headings.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Text-level semantics

The following list gives you a short overview of the most commonly used text-level semantics and how to utilize them.

Element Description
<a> Turn text into hypertext using the a element.
<em> Emphasize text using the em element.
<strong> Imply any extra importance using the strong element.
<code> Define inline code snippets using the code element.
<del> Mark document changes as deleted text using the del element.
<ins> Mark document changes as inserted text using the ins element.
<mark> Highlight text with no semantic meaning using the mark element.
<abbr> Define an abbreviation using the abbr element with a title.
<dfn> Define a definition term using the dfn element with a title.
<small> De-emphasize text for small print using the small element.

Horizontal rule

Create a horizontal rule by using the <hr> element. The greyish line below each section here in the Typography page is an example.


Blockquotes

For quoting multiple lines of content from another source within your document, use the <blockquote> element.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Someone famous
<blockquote>
  <p>Quotation</p>
  <small>Source</small>
</blockquote>

Code blocks

For multiple lines of code, use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block that preserves spaces, tabs and line breaks. Nest a <code> element inside to define the code block.

IMPORTANTBe sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<pre>
  <code>...</code>
</pre>

Lists

Create an unordered list using the <ul> element and the <ol> element for ordered lists. The <li> element defines the list item.

 • Item 1
 • Item 2
  • Item 1
  • Item 2
   • Item 1
   • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 1. Item 1
 2. Item 2
  1. Item 1
  2. Item 2
   1. Item 1
   2. Item 2
 3. Item 3
 4. Item 4
<ul>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ul>
      <li>...</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
<ol>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ol>
      <li>...</li>
    </ol>
  </li>
</ol>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the lists. You will find more details here.


Description lists

Create a description list using the <dl> element. Use <dt> to define the term and <dd> for the description.

Description lists
A description list defines terms and their corresponding descriptions.
This is a term
This is a description.
This is a term
This is a description.
<dl>
  <dt>...</dt>
  <dd>...</dd>
</dl>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the description lists. You will find more details here.


Tables

You can easily create tables using the <table> element. Use <thead> to define the table headings, <tfoot> to define the table footers and <tbody> to define the table body.

Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>...</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the tables. You will find more details here.


Form

You can easily create forms that contain different elements like <legend>, <input>, <select>, etc.

Form
<form>
  <fieldset>
    <legend>...</legend>
    <input type="text" placeholder="">
    <input type="password" placeholder="">
    <select>
      <option>...</option>
      <option>...</option>
    </select>
  </fieldset>
</form>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the forms. You will find more details here.

Grid

This section shows how you can create different grids layouts with columns and rows.


Gantry5 Grid System

Gantry5 comes with its own CSS framework called "Nucleus". It is based on the Flexbox model and therefore is really flexible and allows you to build advanced layouts.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

Gantry5 grid system or better said "Nucleus" grid system does not have a grid gutter, it uses the .g-content class instead.

As you can see in the above example, all 3 blocks are surrounded by empty space. This empty space comes from the .g-content class which adds some margin and padding to the element.

We have added a utility class to the template which takes care of the unnecessary spacing and makes the whole grid looks more natural. The utility class is called .g-gutter.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

"Nucleus" comes with another very useful class called .size-# where # is the percentage of the whole width of the grid a particular element should occupy.

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2

Block 1
Block 2

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-25">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-75">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

UIkit Grid System

The grid system of UIkit follows the mobile-first approach and accomodates up to 10 grid columns. It uses units with predefined classes inside each grid, which define the column width.

To create the grid container, add the .uk-grid class to a parent element. Add one of the .uk-width-* classes to child elements to determine, how the units shall be sized. The grid supports 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10 unit divisions.

.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-2
.uk-width-1-2
.uk-width-3-10
.uk-width-7-10

<div class="uk-grid">
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
</div>

NOTEYou can find more information about the UIkit Grid System here.

Buttons

This section shows the different button styles and classes you can use.


Default Buttons

Default Button Dark Button Empty Button

<a href="#" class="button">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty">Empty Button</a>

Button Colors

Button Grey Button Green Button Orange Button Purple Button Blue

<a href="#" class="button button-grey">Button Grey</a>
<a href="#" class="button button-green">Button Green</a>
<a href="#" class="button button-orange">Button Orange</a>
<a href="#" class="button button-purple">Button Purple</a>
<a href="#" class="button button-blue">Button Blue</a>

Button Icons

Default Button Dark Button Empty Button Button Green Button Purple

<a href="#" class="button"><i class="fa fa-fw fa-download"></i> Default Button</a>
<a href="#" class="button dark"><i class="fa fa-fw fa-star"></i> Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty"><i class="fa fa-fw fa-lock"></i> Empty Button</a>
<a href="#" class="button button-green"><i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> Button Green</a>
<a href="#" class="button button-purple"><i class="fa fa-fw fa-arrows"></i> Button Purple</a>

Button Sizes

Button XLarge Button Large Button Medium Button Small Button XSmall

<a href="#" class="button button-xlarge">Button XLarge</a>
<a href="#" class="button dark button-large">Button Large</a>
<a href="#" class="button empty button-medium">Button Medium</a>
<a href="#" class="button button-green button-small">Button Small</a>
<a href="#" class="button button-purple button-xsmall">Button XSmall</a>

Button Block

Default Button
Dark Button
Empty Button

<a href="#" class="button button-block">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark button-block">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty button-block">Empty Button</a>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the buttons. You will find more details here.

Alerts

This section shows the different alert styles and classes you can use.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

<p class="alert alert-success">...</p>
<p class="alert alert-info">...</p>
<p class="alert alert-warning">...</p>
<p class="alert alert-error">...</p>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the alerts. You will find more details here.

Modal

This section shows how easy it is to use modals.

The modal component consists of an overlay, a dialog and a close button.

Class Description
<.uk-modal> Add this class to a <div> element to create the dialog container and an overlay that blanks out the page. It is important to add an id to indicate the element for toggling.
<.uk-modal-dialog> Add this class to a child <div> element to create the dialog box.
<.uk-modal-close> Add this class to an <a> or <button> element to create a close button within the dialog box. We recommend adding the .uk-close class from the Close component to give the button a proper styling, though you can also use text or an image.

You can use any element to toggle a modal dialog. An <a> element needs to be linked to the modal's id. To enable the necessary JavaScript, add the data-uk-modal attribute. If you are using another element, like a button, just add the data-uk-modal="{target:'#ID'}" attribute to target the modal's id.

Open

<!-- This is an anchor toggling the modal -->
<a href="#my-id" data-uk-modal>...</a>

<!-- This is a button toggling the modal -->
<button class="button" data-uk-modal="{target:'#my-id'}">...</button>

<!-- This is the modal -->
<div id="my-id" class="uk-modal">
  <div class="uk-modal-dialog">
    <a class="uk-modal-close uk-close"></a>
    ...
  </div>
</div>

NOTEYou can find more details and options about the modals here.

Lightbox

This section shows how easy it is to create a fancy lightbox for images and videos.

To apply this component, add the data-uk-lightbox attribute to an anchor linking to the image you wish to display. If a title attribute exists it will be displayed as a caption for the lightbox.

Open lightbox

<a href="/uo/my-image.jpg" data-uk-lightbox title="">...</a>

You can link multiple images to the same lightbox and switch between them from within the lightbox, thus creating a gallery. Just add the {group:'my-group'} option to the data attribute of each item using the same name on all items that you want to group.

<a href="/uo/" data-uk-lightbox="{group:'my-group'}">...</a>

A lightbox is not restricted to images. Other media, like videos, can be displayed inside a lightbox and it will automatically generate the correct output by evaluating your path.

Image MP4 Vimeo YouTube

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Tooltip

This section shows how easy it is to create a nicely looking tooltip.

To create a tooltip, add the data-uk-tooltip attribute to an element. You also need to add a title attribute, whose value will represent your tooltip's text.

Hover me

<button class="button" data-uk-tooltip title="">...</button>
<span data-uk-tooltip title="">...</span>

Add one of the following options to the data-uk-tooltip attribute to adjust the tooltip's alignment.

Attribute Description Example
<pos:'top'> Aligns the tooltip to the top.
<pos:'top-left'> Aligns the tooltip to the top left.
<pos:'top-right'> Aligns the tooltip to the top right.
<pos:'bottom'> Aligns the tooltip to the bottom.
<pos:'bottom-left'> Aligns the tooltip to the bottom left.
<pos:'bottom-right'> Aligns the tooltip to the bottom right.
<pos:'left'> Aligns the tooltip to the left.
<pos:'right'> Aligns the tooltip to the right.

<button class="button" data-uk-tooltip="{pos:'bottom-left'}" title="">...</button>

NOTEYou can find more details about the tooltip here.

Tabs

This section shows how easy it is to create a tabbed navigation with different styles.

The Tab component consists of clickable tabs, that are aligned side by side.

Class Description
.uk-tab Add this class to a <ul> element to define the Tab component. Use <a> elements as tab items within the list.
.uk-active Add this class to a list item to apply an active state.
.uk-disabled Add this class to a list item to apply a disabled state.

The data-uk-tab attribute is required for two purposes. Firstly, it enables the responsive behaviour. If the parent container is too small to accomodate all tabs, they will be combined into a dropdown, toggled by a single tab, which represents the active tab item.

And secondly, its functionality is coupled to the Switcher component, which is necessary to dynamically transition through different contents using tabbed navigation.

<ul class="uk-tab" data-uk-tab>
  <li class="uk-active"><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li class="uk-disabled"><a href="#">...</a></li>
</ul>

There are many more options and layouts available for the tabs, for example centered tabs, tabs on the left, tabs on the right, etc. You will find all these details on the UIkit website.

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Accordions

This section shows how easy it is to create a list of items, allowing each item's content to be expanded and collapsed by clicking its header.

To create an Accrodion, add the uk-accordion class and the data-uk-accordion attribute to a container element. Add the uk-accordion-content class to each of the content sections within the container. Finally, add the uk-accordion-title class to any element, like a heading, above the content section to create a toggle.

Heading 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

<div class="uk-accordion" data-uk-accordion>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

</div>

NOTEYou can find more details and options about the accordion here.

UIkit

The things you see here, in the Typography page, are just a quick overview of the most commonly used elements. There are actually many, many more cool things that you can use, like Utility classes, Overlays, Text Styles, Switchers, Toggles, Scrollspy, Smooth scroll, Dynamic Grids, Sliders, Slidesets, Slideshows, Parallax, Sticky elements and more!

UIkit is a lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces. It comes with a wide range of reusable and combinable components. All UIkit classes are namespaced, so they won't interfere with other frameworks and extensions you might be using.

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!